ޞުލްހަވެރި، އަމާން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް

Gallery

This gallery contains 1 photo.

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދޮނޭ ހ. ދޮންއަންނާރުގެ ހިންދު އެމާ ކަނޑުތެރޭ އަލިރަންމުތް ހެންދިރޭ، މީމަގޭ އުފަންބިމޭ ދީބު ދިވެހިމީ. މީ ޞުލްޙަވެރި އަމާން ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. މިނޫންގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން އޮންނާކަށް ދިވެހިން ނޭދޭނެއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަކީ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ ރައްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، އެތާނގެ އަހުލުވެރިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށްގެންތިބި، އެވެރިންގެ އަމިއްލަ … Continue reading

މެމްބަރުކަން ކުރާހިތްވުމާއި، މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުން

Gallery

This gallery contains 1 photo.

މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މެމްބަރު އީވާ އާއި މުޙައްމަދު ދޮނޭ ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދޮނޭ ހ. ދޮންއަންނާރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރާހިތްވުމާއި، މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުން، މިއީވެސް ކުޑަކޮށް އަލިއަޅުވާލާ، ވިސްނާ ފިކުރު ހިންގައިލާން ރަނގަޅު މަޢުލޫއެއްކަމުގައި ވިސްނި މިކަމަށް ގަލަން … Continue reading